سونوگرافی

آموزش و اخبار جدید پزشکی (سونوگرافی و زنان )

کاربرد سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول چیست ؟

سونوگرافي غربالگري سه ماه اول راهي براي شناسايي زودتر جنين مشكل دار مي باشد و بررسي تشخيصي بعدي ان در صورت نياز انجام نمونه برداري از جفت يا امنيوسنتز است

ادامه