کاربرد سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول چیست ؟

کاربرد سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول چیست ؟