وبلاگ

آموزش و اخبار جدید پزشکی (سونوگرافی و زنان )

كاريوتايپ جنين

كاريوتايپ جنين حاصل بررسي نمونه مايع امنيوسنتز و كشت سلول هاي ان .به عبارت ساده نقشه كروموزوم بدن انسان است كه در حالت نرمال ٤٦كروموزوم را نشان ميدهد .   👈👈اين پاسخ كاريوتايپي ن

ادامه